Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

MHAW Promo Header Cym.png

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn gyfle i ddarganfod mwy am faterion iechyd meddwl, i feddwl am ein hiechyd meddwl ein hunain a sut y gallwn helpu ein gilydd.

Thema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni yw caredigrwydd, ac fe’i cynhelir rhwng 18 a 24 Mai. Mae'r ffocws ar garedigrwydd yn ymateb i'r achosion o coronafeirws, sy'n cael effaith fawr ar iechyd meddwl pobl.


Y Canllaw ‘Kindness Matters’

Mae ymchwil yn dangos bod caredigrwydd yn cryfhau perthnasoedd, yn datblygu cymuned ac yn dyfnhau undod a bod cysylltiad dwfn rhwng caredigrwydd a'n hiechyd meddwl. Mae'r Canllaw  Kindness Matters yn dangos yr effaith gadarnhaol y gall helpu eraill ei gael ar eich iechyd meddwl eich hun, gan gynnwys rhai awgrymiadau i’ch ysbrydoli chi.

 

Fika: Dosbarth Meistr Gwyddoniaeth Caredigrwydd

Mae Fika yn "ap sesiwn ymarfer emosiynol 5 munud" a gynlluniwyd i'ch helpu chi i oresgyn nerfusrwydd, rheoli pryder a goresgyn straen trwy eich paratoi'n well i wynebu beth bynnag fydd bywyd yn ei daflu atoch chi.

Ddydd Iau hwn 21ain Mai, mae'r Ap Fika yn cynnal dosbarth meistr ar gyfer #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl: The Science of Kindness gyda Dr Fran Longstaff.

Cofrestrwch gyda'ch e-bost prifysgol i gael dosbarth meistr ffitrwydd meddwl ar fuddion corfforol a seicolegol caredigrwydd.

 

Mai Ystyrlonmay_2020_v1.png

Mae Calendrau Misol Action for Happiness yn llawn camau y gallwch eu cymryd i helpu i greu byd hapusach a mwy caredig - ac mae modd eu llawrlwytho. Dechreuwch gyda Meaningful May i'ch ysbrydoli i gadw'n ddigynnwrf, aros yn ddoeth a bod yn garedig.

 

10 Days of Happiness

Rhaglen hyfforddi 10 diwrnod ar-lein am ddim yw 10 Days of Happiness sy'n eich tywys trwy gamau gweithredu dyddiol ar gyfer byw'n hapusach.

P'un a ydych chi'n ynysu gartref neu'n ceisio byw gyda'r cyfyngiadau newydd, gall y rhaglen hon eich helpu i ymdopi a dod o hyd i ychydig mwy o hapusrwydd yn yr amseroedd anodd hyn.

 

Gŵyl Celfyddydau Iechyd Meddwl

Mae Gŵyl Celfyddydau Iechyd Meddwl wedi llunio rhaglen gweithgareddau ar-lein yn ystod mis Mai 2020, gan gynnwys digwyddiadau wedi'u ffrydio'n fyw, dangosiadau ffilm a chomisiynau artistiaid. Nod yr ŵyl yw cefnogi'r celfyddydau a herio syniadau am iechyd meddwl.

Byddwch yn garedig â chi'ch hun

Mae hwn yn gyfnod anodd a chythryblus i bawb ond mae'n bwysig bod yn garedig â chi'ch hun hefyd. Mae yna lawer o bethau y gallwn eu gwneud i helpu i gefnogi a rheoli ein llesiant meddyliol; mae'r Gwasanaeth Llesiant wedi dwyn ynghyd ddetholiad o rai o’r adnoddau ar-lein sydd ar gael i'ch helpu i aros yn gysylltiedig, yn iach ac yn ymgysylltiedig.

 

Ymunwch â'r sgwrs

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn gyfle i gysylltu ag eraill a helpu i leihau'r stigma. Ymunwch â'r sgwrs gan ddefnyddio hashnodau #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl a #MaterionCaredigrwydd.


Gwasanaethau Cymorth

Gellir cysylltu â'n holl Wasanaethau Cymorth trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein ac ymatebir i ymholiadau rhwng yr oriau agor arferol rhwng 8.30am a 4.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Er na allwn bellach gynnig unrhyw apwyntiadau neu ymgynghoriadau wyneb yn wyneb, rydym yn darparu trefniadau amgen.

Mae cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n profi trallod meddwl neu emosiynol ar gael gan Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Chwnsela’r Brifysgol. Mae apwyntiadau ffôn a Skype 30 munud yn cynnig Cyngor Llesiant ar gael a gellir eu harchebu trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn symudol neu'ch cyfeiriad Skype yn adran nodiadau'r ffurflen archebu ar-lein.


Adnoddau Defnyddiol

Sefydliad Iechyd Meddwl

Action for Happiness

Mind

Y Samariaid


#unilife_cymraeg