Pob myfyriwr | Diweddariad PDC | Dydd Iau 10 Medi - Undeb Myfyrwyr

Cadw pobl yn ddiogel, cadw dysgu i fynd

Neges gan eich Undeb Myfyrwyr

Bydd eich Undeb Myfyrwyr yn parhau i ddarparu cymorth academaidd a chymorth lles i fyfyrwyr trwy gydol y flwyddyn academaidd, ar-lein ac yn bersonol. Mae’r Undeb Myfyrwyr wedi bod yn gweithio trwy gydol yr haf, yn paratoi ar gyfer dychwelyd ym mis Medi, yn ogystal â chynllunio ar gyfer sut olwg fydd ar eleni.

 

Cymorth

Bydd yr Undeb Myfyrwyr yn rhedeg system newydd yn seiliedig ar apwyntiadau ar gyfer cymorth personol. Bydd angen i fyfyrwyr anfon e-bost at y swyddog neu'r aelod staff yr ydych am siarad â hwy. Trefnir apwyntiad ar eich cyfer yn y gofod Undeb Myfyrwyr mwyaf cyfleus.

Gellir cysylltu â’r Undeb Myfyrwyr trwy e-bost neu gyfryngau cymdeithasol a gellir dod o hyd i wybodaeth ar dudalen we Cysylltu â Ni.

Cymerwch gip ar Coronafeirws – Cwestiynau Cyffredin yr Undeb Myfyrwyr, a allai ddarparu rhai o'r atebion rydych chi'n chwilio amdanyn nhw.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu bryderon, peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

 

Is-etholiadau

Bydd enwebiadau ar gyfer swyddi gwag swyddogion myfyrwyr yn agor ar 28 Medi, gyda phleidlais yr etholiad yn cael ei chynnal ar 15 Hydref. Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr Myfyrwyr i eistedd ar ein Bwrdd, Swyddog Gweithgareddau amser llawn, Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr a Swyddogion Cyngor Myfyrwyr.

Os ydych chi am gynrychioli myfyrwyr eraill, gwnewch yn siŵr bod eu llais yn cael ei glywed ar bob pwnc, a helpu i siapio’r profiad myfyrwyr, ewch i’r dudalen we Etholiadau i gael disgrifiadau rôl a chyngor ar sut i gymryd rhan.

 

Cynrychiolwyr Cwrs a Chynrychiolwyr Llais Myfyrwyr (SVRs)

Mae Cynrychiolwyr Cwrs a SVRs yn gyswllt hanfodol rhwng staff a myfyrwyr yn PDC. Cyflwynir yr holl weithgareddau ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs a SVRs ar-lein eleni. Cynhelir sesiynau hyfforddiant yn rhithwir, cynhelir cyfarfodydd i gynrychiolwyr ar Blackboard Collaborate, a bydd yr holl adnoddau a chymorth ar gael ar-lein.

Caiff Cynrychiolwyr Cwrs eu hethol yn y dosbarth gyda chefnogaeth eu Harweinydd Cwrs, a chaiff SVRs eu hethol ar-lein trwy'r Is-etholiadau.

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth am Gynrychiolwyr Cwrs a SVRs ar dudalennau gwe Llais Myfyrwyr, gan gynnwys disgrifiadau swydd, dyddiadau hyfforddiant, a phecynnau cymorth.

 

Timau, Clybiau a Chymdeithasau

Bydd newidiadau i'r ffordd y mae timau, clybiau a chymdeithasau cofrestredig yr Undeb Myfyrwyr yn gweithredu eleni. Ond rydym yn benderfynol, os gall fynd rhagddo y bydd hynny’n digwydd. Rydym yn gweithio i sicrhau bod gweithgareddau'n ddiogel - boed yn salsa gyda ffon, dosbarthiadau actio ar-lein neu bêl-droed gyda ffrind. Mae yna reolau a rheoliadau y mae'n rhaid i ni eu dilyn ac maen nhw'n wahanol ar gyfer pob gweithgaredd. Mae angen i chi baratoi i bethau beidio â bod yn hollol fel rydych chi'n ei ddisgwyl, ond mae am y gorau.

Bydd chwaraeon cystadleuol yng nghynghreiriau Prifysgolion Prydain yn ailddechrau ym mis Ionawr. Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr ym mhrifysgolion Cymru i lunio rhaglen cyfeillion i'ch cadw'n heini tan hynny. Oherwydd na fydd rhai myfyrwyr yn dychwelyd i'r campws tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn, mae'n deg ein bod yn gohirio treialon tîm. Nid ydym am i unrhyw un golli allan ar y cyfle ac yn sicr nid ydym am fethu archser, a allai fod wedi mynd heibio inni. Gellir gweld diweddariadau llawn ar ba weithgareddau sy'n cychwyn a phryd ar y wefan Undeb Myfyrwyr.

 

Bwyd ac Adloniant

Bydd bwyd a diodydd ar gael yn The Randy Dragon a Reflections ar gampws Trefforest. P'un a ydych chi'n penderfynu arbed amser yn ciwio a bwyta i mewn gyda'ch ffrindiau, neu gael eich pryd i’w gludo ymaith, cymerir pob archeb trwy ein ap newydd.

Bydd Bar Zen, Eclipse a Cables yn parhau ar gau wrth i ni barhau i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth a byddwn yn ailagor pan allwn wneud hynny'n ddiogel.

 

Siopau

​Bydd y siopau Undeb Myfyrwyr ar agor, gyda system unffordd ar waith yn Nhrefforest. Bydd nifer y myfyrwyr a ganiateir ar unrhyw un adeg yn llai na'r arfer. Gall hyn olygu aros ychydig yn hirach cyn gallu prynu'ch hwdi PDC y mae'n rhaid ei gael. Neu gallwch archebu un trwy ein siop ar-lein. Gellir gweld oriau agor ein lleoliad ar ein tudalen we Oriau Agor.

 

Digwyddiadau Glaswyr

Rydyn ni’n #MyndynDdigidol gyda’n digwyddiadau glaswyr eleni.  Cyflwynir ein digwyddiadau, ein gweithgareddau a'n Ffair y Glas yn rhithwir. Mae hyn yn golygu bod popeth yn fwy hygyrch nag erioed o'r blaen a gallwch chi gymryd rhan o ble bynnag y byddwch chi.

Rydym am sicrhau bod gennych y profiad myfyriwr gorau posibl yn PDC. Rydym yn eich annog i edrych ar ein clybiau a'n cymdeithasau. Mae digwyddiadadau glaswyr yn gyfle gwych i roi cynnig ar rywbeth newydd. I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau glaswyr eleni, ewch i uswsufreshers.co.uk

Ni allwn aros i gwrdd â chi a’ch croesawu i gyd i’n #TeuluPDC!


#unilife_cymraeg