Gwella Lles Myfyrwyr trwy Ragnodi Cymdeithasol

social prescribing eng wel 5.jpg

Mae ‘Gwella lles myfyrwyr trwy ragnodi cymdeithasol’ yn brosiect a ariennir gan HEFCW, sy’n cael ei redeg mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac a arweinir gan yr Athro Carolyn Wallace.

Rydym wedi derbyn cyllid i greu model o gefnogaeth sy'n gwella lles myfyrwyr yn y brifysgol. Ochr yn ochr â’r prosiect, byddwn yn cynnal ymarfer gwerthuso i gael gwell dealltwriaeth o anghenion lles myfyrwyr.


Ynglŷn â'r prosiect

Mae Rhagnodi Cymdeithasol yn ddull strwythuredig ar gyfer cysylltu pobl, fel myfyrwyr, ag adnoddau prifysgol a chymunedol priodol. Ei bwrpas yw gwella lles unigolion.Cymerwch ran yn ein gweithgareddau ar-lein 

Hoffem i chi gymryd rhan mewn tri gweithgaredd ar-lein ar wahân dros y 6-8 wythnos nesaf. Bydd y gweithgareddau'n cynnwys ymarfer mapio meddwl (GCM), ac yna gweithgareddau grwpio a graddio i gyd yn ymwneud â lles. Ni fydd pob gweithgaredd yn para mwy na 20-30 munud a gallwch ddechrau a dod yn ôl i'r gweithgaredd ar amser sy'n addas i chi. Y pwrpas yw ennill dealltwriaeth o'r hyn sydd wedi effeithio ar eich lles unigol dros y flwyddyn ddiwethaf.
Sut i gofrestru

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn ein hymarfer lles, cysylltwch â socialprescribing@southwales.ac.uk. Anfonir gwybodaeth bellach a ffurflen ganiatâd atoch i chi ei llenwi. Ar ôl ichi ddychwelyd y ffurflen ganiatâd, byddwch yn derbyn dolen i'r gweithgareddau ac enw defnyddiwr a chyfrinair unigryw.

Fel diolch am gymryd rhan, cewch gyfle i gael eich cynnwys mewn raffl am daleb anrheg o £25. Bydd y raffl yn digwydd ar ddiwedd astudiaeth Mapio Cysyniad y Grwp.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â socialprescribing@southwales.ac.uk. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.


Adnoddau Ychwanegol

Beth yw rhagnodi cymdeithasol? (fideo)

Dylunio Model Lles Myfyrwyr effeithiol (fideo)


#unilife_cymraeg