Felan Ionawr

January Blues Promo Cym.jpg

Os ydych chi'n cael ychydig o drafferth bod yn frwd dros unrhyw beth o gwbl, efallai mai'r adeg o'r flwyddyn sy'n gyfrifol am hynny. I lawer o bobl, gall mis Ionawr fod y mis gwaethaf i felan y gaeaf.

Gall gwneud ychydig o newidiadau bach i'ch ffordd o fyw wella'ch llesiant cyffredinol yn sylweddol.

Cael Cymorth

Os nad ydych yn teimlo ar eich gorau, beth am gymryd rhan yn un o’r dosbarthiadau, ‘Gwasanaethau Llesiant’, sy’n canolbwyntio ar wella eich llesiant, rheoli straen a goresgyn poen emosiynol.

Bwyta'n Iach

Mae astudiaethau'n dangos y gall cael diet cytbwys ac amrywiol arwain at fwy o gynhyrchiant yn ogystal â gwell iechyd corfforol a meddyliol. Mae aros yn hydradol yr un mor bwysig - anelwch at 2 litr o ddŵr y dydd i atal teimlo'n swrth.

Ymarfer Corff

Does dim rhaid i chi redeg marathon! Dechreuwch yn raddol. Mae campfeydd lleol yn lle gwych i ddechreuwyr ac yn aml mae cynigion myfyrwyr ar gael. Mae Park-run yn gyfle gwych (ac am ddim!) i ymarfer cerdded, loncian neu redeg 5k gyda phobl debyg. Bydd ymgymryd ag ychydig mwy o weithgareddau egnïol yn galluogi'ch corff i ryddhau endorffinau, sy'n sbarduno teimlad cadarnhaol yn y corff.

Trefnu Eich Hun

Ydych chi'n cofio'r dyddiadur hwnnw a gawsoch ar gyfer y Nadolig? Defnyddiwch ef! Trefnwch amser ar gyfer astudio a chofiwch gynllunio ar gyfer seibiannau hefyd - yna cadwch ato. Os nad oes gennych ddyddiadur, defnyddiwch Galendr Outlook neu byddwch yn greadigol a gwnewch eich un eich hun. Byddwch yn falch eich bod wedi gwneud hynny erbyn i'r tymor arholiadau gyrraedd.

Gwirfoddoli

Nid yw gwirfoddoli yn costio ceiniog ac fe gewch chi deimlad cynnes braf y tu mewn i chi pan welwch yr effaith gadarnhaol rydych chi'n ei chael. Mae llwyth o grwpiau lleol a fyddai wir yn elwa o gael rhywfaint o help. Fel bonws ychwanegol, bydd gwirfoddoli yn datblygu eich set sgiliau a byddwch yn gallu ei roi ar eich CV.

Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

Mae ymgyrch ‘Gwaredu Straen’ Undeb y Myfyrwyr yn cychwyn ar 20fed Ionawr a bydd yn eich annog i gymryd seibiant o adolygu. Bydd Blasus Succulent Emporium yn cynnal gwerthiannau planhigion a bydd rhai cŵn arbennig iawn yn dychwelyd i'r campws hefyd.

Beth am roi cynnig ar rywbeth newydd? Nid yw hi byth yn rhy hwyr i ymuno â chlwb neu gymdeithas. Mae cymdeithasau'n cael eu creu a'u rhedeg gan fyfyrwyr, felly peidiwch â phoeni os na allwch ddod o hyd i gymdeithas sy'n dal eich llygad, ceisiwch gychwyn un eich hun! 

Siaradwch amdano

Gall triniaethau siarad fel cwnsela, seicotherapi neu therapi ymddygiad gwybyddol (CBT) eich helpu i ymdopi â symptomau. Gweler Y Gwasanaeth Llesiant am ragor o wybodaeth.

Ceisiwch Help

Fodd bynnag, os yw'ch symptomau mor ddrwg fel eich bod yn cael trafferth byw bywyd normal, rydym yn cynghori ymweld â'ch meddyg teulu i gael cymorth meddygol.

 

#unilife_cymraeg