Diweddariad Coronafirws 14/02/2020

Mae naw achos o Coronafirws bellach wedi'i gadarnhau yn y DU. Nid oes unrhyw achosion wedi'u cadarnhau yng Nghymru.

Mae'r Brifysgol yn parhau i ddilyn cyngor swyddogol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd Cyhoeddus Lloegr a'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cyngor ac Arweiniad

Rhaid i unrhyw un sydd wedi bod i Wuhan a Thalaith Hubei yn Tsieina yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, gysylltu â Galw Iechyd Cymru a hunanynysu am 14 diwrnod. Mae'r cyngor hwn yn berthnasol i bawb ni waeth a oes ganddo symptomau ai peidio.

Diweddarwyd y cyngor i deithwyr – dylai unrhyw un sydd wedi teithio i'r DU o dir mawr Tsieina, Gwlad Thai, Japan, Gweriniaeth Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia neu Macau yn ystod y 14 diwrnod diwethaf ac sy'n profi peswch neu dwymyn neu ddiffyg anadl, aros y tu mewn a ffonio Galw Iechyd Cymru hyd yn oed os yw'r symptomau'n ysgafn.

Mae posteri Iechyd Cyhoeddus Cymru a Sefydliad Iechyd y Byd yn cael eu harddangos o amgylch ein campysau ac ar sgriniau digidol, i godi ymwybyddiaeth o'r symptomau, yn ogystal ag atgoffa pawb o'r camau syml i'w cymryd i gyfyngu ar ymlediad afiechydon heintus.

Cefnogaeth

Anogir pob myfyriwr sydd angen hunan-ynysu i hysbysu'r Brifysgol trwy e-bostio health@southwales.ac.uk.

Gall myfyrwyr rhyngwladol gysylltu â Mewnfudo a Chyngor i Fyfyrwyr Rhyngwladol os oes ganddyn nhw unrhyw gwestiynau neu bryderon trwy e-bostio international.advice@southwales.ac.uk.

Rydym yn ymwybodol o'r cyfryngau y bu rhai digwyddiadau o aflonyddu a cham-drin yn erbyn pobl Tsieineaidd yn y DU. Mae'r Brifysgol yn cymryd hyn o ddifrif ac rydym yn annog unrhyw fyfyrwyr sydd â phryderon i gysylltu ag IISA  i gael cyngor a chefnogaeth.

Gellir rhoi gwybod i'r heddlu am ddigwyddiadau hefyd trwy gysylltu â PC Lorraine Tinsley neu gallwch adrodd yn ddienw trwy wefan Taclo’r Tacle.

Teithio

Ar 6 Chwefror, mae Swyddfa Dramor y Gymanwlad yn parhau i gynghori yn erbyn pob taith i Dalaith Hubei, ac yn awr yn cynghori yn erbyn pob teithio ar wahân i’r hyn sy’n hanfodol i weddill tir mawr Tsieina (heb gynnwys Hong Kong a Macao).

Cysylltiadau defnyddiol:

Mae mwy o wybodaeth am goronafirws newydd Wuhan ar gael yma.

Gellir dod o hyd i gyngor pellach ar wefan Sefydliad Iechyd y Byd.

Diweddariadau

Bydd gwybodaeth ac arweiniad newydd yn cael eu postio wrth iddynt ddod ar gael.

Diweddariad Coronafirws 07.02.2020

Diweddariad Coronafirws 03.02.2020

Diweddariad Coronafirws 30.1.2020

#unilife_cymraeg