Cadw'n iach, yn heini ac yn ffocysedig ar adegau o ynysu (Wythnos 4/4)

Week 4 Asset 2 Eng.png

Wythnos 4: Aros yn bositif yn ystod unigedd

Byddwch yn Bositif gyda Fika!

Mae Fika yn "ap ymarfer emosiynol 5 munud," gyda chyngor, pethau hwyl i'w gwneud ac awgrymiadau a thechnegau i'ch helpu chi ar adegau o ansicrwydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar yr adran ‘Get Positive’ i gael rhai awgrymiadau gwych i'ch cadw chi i wenu! Llawrlwythwch yr ap Fika.


Week 4 Asset 1 Cym.pngYmarferion Dawnsio 5 Munud er mwyn Teimlo’n Dda

Gwyddom fod ymarfer corff yn wych ar gyfer rhyddhau'r endorffinau holl bwysig hynny i wneud inni deimlo'n dda. Cynlluniwyd yr Ymarfer Dawns hwn er mwyn Teimlo’n Dda yn arbennig i gadw'r positifrwydd i lifo a gwneud i chi deimlo'n dda mewn dim ond 5 munud!


Datganiadau Cadarnhau Positif

Gall cael agwedd feddyliol gadarnhaol ein helpu i ymdopi ag amgylchiadau anodd, a darparu sylfaen gadarn i sicrhau llwyddiant wrth gyflawni nodau pwysig. Gellir defnyddio'r gwrandawiad sain datganiadau cadarnhau positif hwn yn ddyddiol i godi’ch ysbryd ac i osod a chynnal patrymau newydd o hunan-gred a hyder.


Crempogau Hawdd

Does dim rhaid i chi aros tan ddiwrnod crempog i dretio eich hun i'r crempogau blasus, hawdd eu gwneud hyn! Gyda dim ond 5 cynhwysyn, chwipiwch fyrbryd neu frecwast iach (neu ddim mor iach os yw'n well gennych). *Awgrym gwych - ychwanegwch ychydig o siocled wedi'i doddi os hoffech chi.

Cynhwysion

100g o flawd plaen

2 ŵy mawr (hepgorer os yn fegan)

300ml o laeth/dewis amgen i laeth (400ml os yn hepgor wyau)

1 llwy fwrdd o olew blodyn yr haul neu lysiau, ynghyd ag ychydig yn ychwanegol ar gyfer ffrio

1 lemwn

Pinsiad o halen

Lletemau lemwn, i weini (dewisol)

Siwgr caster, i weini (dewisol)


Dull 

Cofiwch olchi'ch dwylo nes i chi orffen canu'r gân pen-blwydd hapus (ddwywaith)!

1. Rhowch eich popty ar wres isel (bydd hyn yn cadw’r crempogau yn gynnes wrth eu coginio).

2. Rhowch y blawd, wyau (hepgorer os yn fegan), llaeth/dewis amgen i laeth, olew blodyn yr haul/llysiau a phinsiad o halen mewn powlen a'i chwipio nes ei fod yn gytew llyfn.

3. Rhowch y gymysgedd i’r neilltu am 30 munud i orffwys os oes gennych amser, neu dechreuwch goginio ar unwaith.

4. Gosodwch badell ffrio ganolig neu badell crêpe dros wres canolig a'i sychu'n ofalus gyda rhywfaint o bapur cegin olewog.

5. Pan fydd yn boeth, coginiwch eich crempogau am 1 munud ar bob ochr nes eu bod yn euraidd, gan eu cadw'n gynnes mewn popty gwres isel wrth i chi fynd yn eich blaen.

Gweinwch nhw gyda lletemau lemwn a siwgr caster, neu'ch hoff lenwad. Unwaith y byddant yn oer, gallwch haenu'r crempogau rhwng papur pobi, yna eu lapio mewn cling film a'u rhewi am hyd at 2 fis.

I gael mwy o wybodaeth am y rysáit hon, ewch i BBC Good Food


Cefnogaeth Ychwanegol

Rydym yn cydnabod bod hwn yn gyfnod anodd a chythryblus i bawb, gan greu ansicrwydd a phryder a all effeithio ar iechyd meddwl. Mae'r Gwasanaeth Llesiant wedi dwyn ynghyd ddetholiad o'r nifer o adnoddau ar-lein sydd ar gael.

Gellir cysylltu â'n holl Wasanaethau Cymorth trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein ac ymatebir i ymholiadau rhwng yr oriau agor arferol o 8.30am a 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Er na allwn bellach gynnig unrhyw apwyntiadau neu ymgynghoriadau wyneb yn wyneb, rydym yn darparu trefniadau amgen. Gellir archebu apwyntiadau o hyd trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.


#unilife_cymraeg