Awgrymiadau ar gyfer dull digynnwrf a chadarn i asesiadau

Stress Management Promo Cym png.png

Gall asesiadau ac aseiniadau fod yn brofiadau anghyfforddus i lawer o fyfyrwyr, ond mae digon o gymorth, cyngor ac adnoddau wrth law i'ch helpu i aros yn ddigynnwrf ac yn effeithiol.

Mae asesiadau ar-lein gyda chyfyngiad amser wedi disodli llawer o arholiadau. Nid yw hyn yn wir am bob arholiad, felly gwiriwch eich amserlen o asesiadau diwygiedig yn ofalus.

 

Edrych ar ôl eich hun

Mae'n bwysig gofalu am eich iechyd meddwl a chorfforol er mwyn gallu gwneud eich gorau. Cynlluniwch amserlen synhwyrol a chydbwyso'ch gwaith â bwyta'n dda, ymarfer corff ac ymlacio. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ac adnoddau ar gyfer gofalu amdanoch eich hun ar y wefan Llesiant.

 

Aros yn ddigynnwrf a bod yn effeithiol

Cymerwch yr amser i fod yn gyffyrddus a sicrhau eich bod chi'n cael y gorau o'ch astudio:

  • Astudiwch mewn ardal sydd â llawer o olau naturiol i gynorthwyo canolbwyntio a rhoi hwb i'ch hwyliau.
  • Gwrandewch ar gerddoriaeth glasurol neu synau natur i helpu i lywio'ch meddwl i le tawelach gan eich rhyddhau o wrthdyniadau eraill.
  • Os ydych chi'n mynd i aros yn effro wrth adolygu mae seibiannau rheolaidd yn bwysig.
  • Ceisiwch gymryd seibiant 10 munud bob awr i chi ymestyn eich coesau.
  • Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd canolbwyntio, defnyddiwch glustffonau neu blygiau clust i leihau synau allanol.
  • Diffoddwch eich ffôn symudol! Gall sgrôl 5 munud ar gyfryngau cymdeithasol droi’n hanner awr yn gyflym.
  • Ceisiwch fwyta'n dda ac yn rheolaidd. Bydd bwyta bwydydd sy'n rhyddhau egni yn araf yn cael effaith dawelu, yn eich cadw'n llawnach am gyfnod hirach ac yn eich atal rhag estyn am fyrbrydau afiach!
  • Ymarferwch anadlu'n ddwfn - anadlu i mewn am 4 eiliad, dal am 7 ac anadlu allan am 8. Gall anadlu'n ddwfn eich helpu i ymlacio a chyrraedd cyflwr o dawelwch cynyddol.
  • Peidiwch ag anghofio estyn allan at deulu a ffrindiau fel y gallant fod yno i'ch cefnogi, eich annog a chynnig clust i wrando.

 

Ar ôl eich asesiad
Cynlluniwch i wobrwyo'ch hun am eich gwaith caled. Ar ôl yr asesiad, gwnewch rywbeth rydych chi'n ei fwynhau. Beth bynnag a wnewch, peidiwch â threulio amser yn beirniadu'ch hun am ble rydych chi'n meddwl ichi fynd yn anghywir. Llongyfarchwch eich hun am y pethau a wnaethoch yn iawn, dysgwch o'r darnau lle rydych chi'n gwybod y gallech fod wedi gwneud yn well, ac yna symud ymlaen.
 


Cyngor a Chymorth

Gwasanaeth Llesiant
Mae'r Gwasanaeth Llesiant yn darparu cyngor a chymorth yn ymwneud ag iechyd, iechyd meddwl a chwnsela i holl fyfyrwyr PDC.


Y Llyfrgell
Mae gan wefan y Llyfrgell amrywiaeth o adnoddau ar-lein, gan gynnwys eLyfrau, canllawiau ar-lein a mwy.

Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio
Ewch i wefan Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio i ddarganfod mwy am apwyntiadau a chael gafael ar ganllawiau ymarferol ar gyfer aseiniadau.

 

Y Gaplaniaeth

Mae Caplaniaid y Brifysgol hefyd ar gael i gynnig cymorth i'r holl fyfyrwyr a staff. I siarad â'r gaplaniaeth yn ystod oriau swyddfa, ffoniwch 01443 654060. I gysylltu â nhw y tu allan i'r amser hwn, ffoniwch 03455 760101. Cymerir eich manylion cyswllt, a bydd caplan yn eich ffonio’n ôl. Gallwch hefyd siarad â Chaplan trwy Skype - i ofyn am alwad Skype unigol neu ymuno ag e-bost grŵp Skype y Gaplaniaeth, cysylltwch â vaughan.rees@decymru.ac.uk[GA1]   

 

Amgylchiadau Esgusodol

Rydym yn cydnabod bod llawer o fyfyrwyr yn wynebu aflonyddwch o ganlyniad i'r pandemig coronafeirws. Os oes gennych symptomau Covid-19, neu os na allwch gyflwyno asesiad mewn pryd oherwydd aflonyddwch a achosir gan coronafeirws, gallwch hunan-ardystio am 14 diwrnod. Fodd bynnag, os credwch fod gennych amgylchiadau unigol a allai fod angen eu hystyried ymhellach, gallwch gyflwyno hawliad Amgylchiadau Esgusodol fel arfer. Bydd angen i chi wneud hyn trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.


Adnoddau Defnyddiol

Student Minds – Exam Stress

Student Minds – Support for me

Mind – 14 ways to beat exam stress


#unilife_cymraeg