Aros yn gysylltiedig, yn ymgysylltiedig ac yn iach ar adegau o ynysu (Wythnos 1/4)

UniLife Header.png

Wythnos 1: Sut i beidio â theimlo'n bell yn ôl pellter

Mae ein bywyd bob dydd yn tueddu i fod yn brysur, yn straen ac yn llawn cyfrifoldebau sy'n ein hatal rhag llithro i glefyd caban: mynd i'r gwaith, gweld ffrindiau a symud yn rhydd o amgylch ein hamgylchedd. Os ffrwynir hyn, sut y bydd yn gwneud inni deimlo? Rydyn ni i gyd yn yr un gwch - felly dyma rywbeth rydyn ni wedi'i baratoi'n arbennig ar gyfer pob un ohonoch chi.

Connect_Asset1_cym_v2.pngRheoli eich emosiynau (cwrs FIKA)

Mae llawer ohonom yn cymryd y camau angenrheidiol i ynysu gartref. Gall hwn fod yn gyfnod cythryblus a llawn straen wrth i ni ymdopi â'r aflonyddwch i'n bywydau bob dydd. Fodd bynnag, gall ynysu fod yn ddefnyddiol, yn ymarferol a hyd yn oed yn gyfle i ailadeiladu perthnasoedd a allai fod wedi ymbellhau o'n bywydau prysur arferol. Mae gennym ychydig o awgrymiadau ar eich cyfer yr wythnos hon:

Defnyddiwch unrhyw fath o dechnoleg sydd gennych chi - p'un a yw hynny'n anfon neges destun at ffrind nad ydych chi wedi siarad ag ef/hi ers amser maith, Sgeipio teulu i adael iddyn nhw wybod eich bod chi'n meddwl amdanyn nhw neu ddefnyddio Teams trwy ddefnydd fideo i alw cydweithwyr, ffrindiau neu deulu i ddal i fyny.

Mae rhaglenni #Covid19 newydd Fika yn llawn dop o haciau arbenigwyr #mentalfitness i'ch cadw'n frwdfrydig, wedi’ch ffocysu ac yn ddigynnwrf a chadarnhaol yn ystod #isolation. Yr wythnos hon, rydym yn argymell cwrs ‘Rheoli eich Emosiynau’ Fika sy’n dysgu sgiliau ymarferol i chi i gadw’n heini yn emosiynol yn ystod y cyfnod heriol hwn. Rhowch gynnig arni – llawrlwythwch Fika!

Her Ymarfer Corff!

Cymerwch ran yn fideo gyntaf PDC, Eich Cadw’n Actif wrth Ynysu – fideo (Wythnos 1)  gan ein cydweithwyr yn Chwaraeon PDC. Os oes gennych blant, gofynnwch iddynt gymryd rhan gyda'i gilydd. Cewch y teulu cyfan i symud a phostiwch eich lluniau ar Teams – Cysylltu Cymuned! #Iliketomoveitmoveit  

Cael pawb i symud! Postiwch eich lluniau ar Facebook, Trydar neu Instagram a thagiwch ni yn @Prifysgoldecymru #USWFamily.

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae gweithwyr proffesiynol yn argymell defnyddio egwyddorion ymwybyddiaeth ofalgar i helpu i symud ein safiad meddyliol o rwystredigaeth ynghylch sefyllfa i chwilfrydedd. Beth am roi cynnig ar y Myfyrdod 5 Munud Gallwch Chi Ei Wneud yn Unrhyw Le?

Rysáit cacen mwg un munud

Mae myfyriwr o Brifysgol De Cymru, Lee JiaWei, wedi rhannu ei rysáit cyfrinachol ar gyfer gwneud cacen mwg syml i unrhyw un sy'n crefu am bwdin! Mae'n syml ac rydych yn sicr o gael y cynhwysion yn eich cwpwrdd. Gwyliwch Lee ar Diwrnod 5: Sut i wneud Cacen Mwg 1 munud.

Postiwch luniau o'ch llwyddiant (neu fethiant, yr ymdrech sy'n cyfrif) ar Facebook, Trydar neu Instagram a'n tagio yn @Prifysgoldecymru.


Cefnogaeth Ychwanegol

Rydym yn cydnabod bod hwn yn gyfnod anodd a chythryblus i bawb, gan greu ansicrwydd a phryder a all effeithio ar iechyd meddwl. Mae'r Gwasanaeth Llesiant wedi dwyn ynghyd ddetholiad o'r nifer o adnoddau ar-lein sydd ar gael.

Gellir cysylltu â'n holl Wasanaethau Cymorth trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein ac ymatebir i ymholiadau rhwng yr oriau agor arferol o 8.30am a 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Er na allwn bellach gynnig unrhyw apwyntiadau neu ymgynghoriadau wyneb yn wyneb, rydym yn darparu trefniadau amgen. Gellir archebu apwyntiadau o hyd trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.

#unilife_cymraeg