Aros yn gysylltiedig, yn ymgysylltiedig ac yn iach ar adegau o ynysu (Wythnos 3/4)

Student-Focus

Wythnos 3: Aros yn gysylltiedig, yn ymgysylltiedig ac yn iach ar adegau o ynysu

Hogwch eich Ffocws 

Mae llawer ohonom yn gorfod addasu i arferion newydd ar hyn o bryd ac rydym wedi ymrwymo i'ch helpu i weithio o adre – y ffordd iawn! Hyd yn oed gyda llawer o amser ar ein dwylo gall fod yn anodd canolbwyntio weithiau, felly yr wythnos hon beth am roi cynnig ar rai ‘ymarferion’ rhithwir i’ch helpu i reoli gwrthdyniadau, eich helpu i ganolbwyntio a gwneud y gorau o’ch amser.

Staying Focused, engaged and healthy in times of isolation (Week 3/4)Haciau Ffocws Fika!

Mae Fika (ap ffitrwydd meddwl) yn llawn awgrymiadau i'ch helpu chi ac rydyn ni'n argymell yn benodol rhoi cynnig ar ‘Sharpen Your Focus’ Fika.   Llawrlwythwch Fika yma 


Ioga 10 munud ar gyfer Ffocysu a Chynhyrchiant

Oeddech chi'n gwybod y gall Ioga helpu i wella canolbwyntio a ffocws trwy dawelu'r meddwl? Gallwch edrych ar enghraifft blasu o ymarfer ioga sy'n ffocysu ar y meddwl yma:  Ioga 10-Munud Ffocysu a Chynhyrchiant  

  

Dod o hyd i’ch Ffocws Myfyrdod Byr    

Dim ond un munud ac un eiliad ar ddeg o hyd yw'r Myfyrdod Byr Headspace hwn! Perffaith ar gyfer hyfforddi'ch meddwl i ganolbwyntio os yw'n dechrau crwydro yn ystod sesiynau astudio. Edrychwch arno fan hyn: Myfyrdod Byr Headspace  


Her Ymarfer Corff!

Mae Chwaraeon PDC wedi creu Wythnos 2 o Cadw'n Egnïol wrth Ynysu. Bydd yr ymarferion syml ond effeithiol hyn yn eich helpu i deimlo'n well a byddant hefyd yn helpu i wella'ch ffocws. Os oes gennych gydletywyr neu blant, anogwch nhw i gymryd rhan a chael pawb i symud!


Recipe: Omelette Sbigoglys a Feta 

Bydd y brecwast syml hwn yn rhoi hwb i'r ymennydd ac yn helpu i gynnal eich lefelau egni yn barod ar gyfer diwrnod sy'n ffocysu ar astudio!  Neu ychwanegwch salad gwyrdd blasus ar gyfer cinio maethlon . 

Cynhwysion 

0.25 llwy fwrdd o olew olewydd

2 ŵy/ŵy fegan wedi’i chwipio’n ysgafn

3/4 owns o ddail sbigoglys ifanc wedi’u rhwygo

1 owns o gaws feta braster isel wedi’i friwsio/caws fegan 

2 owns o domatos plwm Eidalaidd wedi'u haneru

Pupur du ffres wedi'i falu (dewisol) 


Dull  

Cofiwch olchi'ch dwylo wrth ganu Pen-blwydd Hapus (ddwywaith)!

1.  Cynheswch 1 llwy de o'r olew mewn padell ffrio nad yw'n glynu 26 cm (10 modfedd) dros wres canolig. Arllwyswch chwarter yr wyau i mewn a'u chwipio i wneud haen gyfartal.

2.  Defnyddiwch sbatwla i dynnu'r ŵy o’r ochr i ganol y badell wrth iddo ddechrau setio. Ar ôl tua 1 munud bydd yr ŵy yn setio o amgylch yr ochrau ac oddi tano ond yn llaith ar y top. Gwasgarwch gyda’r sbigoglys a'r feta. Plygwch draean o'r omled tuag at y canol, yna ei blygu drosodd eto i amgáu'r llenwad.

3.  Llithrwch yr omled ar blât a'i weini ar unwaith gyda'r tomatos, wedi'u sesno â phupur du ffres wedi'i falu.

 Mwynhewch!

Cyfeirnod: www.readersdigest.ca 

Postiwch luniau o'ch llwyddiant (neu fethiant, yr ymdrech sy'n cyfrif) ar Facebook, Trydar neu Instagram a'n tagio yn @Prifysgoldecymru.Additional Support


Cefnogaeth Ychwanegol

Rydym yn cydnabod bod hwn yn gyfnod anodd a chythryblus i bawb, gan greu ansicrwydd a phryder a all effeithio ar iechyd meddwl. Mae'r Gwasanaeth Llesiant wedi dwyn ynghyd ddetholiad o'r nifer o adnoddau ar-lein sydd ar gael.

Gellir cysylltu â'n holl Wasanaethau Cymorth trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein ac ymatebir i ymholiadau rhwng yr oriau agor arferol o 8.30am a 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Er na allwn bellach gynnig unrhyw apwyntiadau neu ymgynghoriadau wyneb yn wyneb, rydym yn darparu trefniadau amgen. Gellir archebu apwyntiadau o hyd trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.

#unilife_cymraeg