Cadwch yn Ddiogel yn ystod Tymor yr Ŵyl

Stay Safe Festive_Promo_Eng.jpg

Llongyfarchiadau, rydych chi wedi goroesi’r tymor cyntaf! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael y gorau o'ch amser i ffwrdd trwy edrych ar ôl eich hun a’ch eiddo personol dros gyfnod yr ŵyl.

Amddiffyn eich eiddo

Mae tŷ gwag yn darged hawdd ar gyfer lladron. Cyn i chi fynd, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n:

 • Gwirio eich ffenestri a'ch drysau i gyd a mynd â'ch pethau gwerthfawr adref gyda chi neu eu cuddio o'r golwg.
 • Gofyn i rywun rydych chi'n ymddiried ynddo i gadw llygad ar yr eiddo os yn bosibl.  Gofyn iddyn nhw wirio nad oes unrhyw bost yn cael ei adael yn hongian allan o'r blwch post.
 • Cau’r llenni ar y llawr gwaelod.
 • Os oes gennych chi’r dechnoleg, trefnwch fod y goleuadau yn dod ymlaen yn y tŷ ar amseroedd penodol.

Gyrru 

Os ydych chi'n gyrru adref ar gyfer y Nadolig, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwirio'ch car cyn i chi fynd (lefelau hylif, petrol, teiars). Mae'r tywydd yr adeg hon o'r flwyddyn yn anrhagweladwy; gwnewch yn siŵr eich bod chi'n pacio diod a nwyddau darfodus yn ogystal â blanced.

Partïon

Mae'r Nadolig yn amser i ymlacio a chael hwyl ... yn enwedig gan eich bod wedi bod yn astudio'n galed dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Dilynwch yr awgrymiadau hyn am noson allan ddiogel:

 • Arhoswch gyda'ch grŵp bob amser tra byddwch allan. Peidiwch â chrwydro i ffwrdd ar eich pen eich hun a gwnewch yn siŵr nad yw'ch ffrindiau'n gwneud hynny chwaith.
 • Archebwch dacsi ag enw da bob amser.
 • Peidiwch byth â gadael eich diod heb oruchwyliaeth.
 • Peidiwch byth â gadael eich bag neu'ch ffôn heb neb i ofalu amdano.
 • Arhoswch mewn ardaloedd sydd wedi'u goleuo'n dda os ydych chi'n cerdded o dafarn i dafarn neu gartref. Peidiwch byth â cherdded adref ar eich pen eich hun.

Dod o Hyd i Gymorth

Er holl hwyl a dathliadau’r ŵyl, i lawer gall fod yn gyfnod o unigrwydd neu bryder. Os yw'r Nadolig yn brofiad anodd i chi, cofiwch:

 • Blaenoriaethwch beth bynnag fydd yn eich helpu i ymlacio a theimlo'n ddigynnwrf.
 • Caniatewch yr amser a'r lle sydd ei angen arnoch chi'ch hun.
 • Os gallwch chi, byddwch yn onest gyda'r bobl o'ch cwmpas.
 • Gadewch i eraill wybod sut y gallant ofalu amdanoch orau'r Nadolig hwn.

Mae tudalen Hunangymorth Gwasanaethau Llesiant yn darparu nifer o adnoddau defnyddiol ar gyfer mwy o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn ystod tymor yr ŵyl.

Mwynhewch yr amser segur

Yn olaf, byddwch yn falch o bopeth rydych wedi'i gyflawni y tymor hwn a chofiwch neilltuo amser i orffwys a chael eich nerth yn ôl cyn y Flwyddyn Newydd.

Gallwch ddod o hyd i ragor o gyngor diogelwch sy'n berthnasol i bob tymor ar dudalennauDiogelwch Myfyrwyr.


#unilife_cymraeg