Symud Allan

Moving Out 2x1 CYM

P’un a ydych yn symud allan o neuaddau prifysgol neu dai a rennir, dyma ychydig o bethau i’w cofio cyn gadael eich llety myfyrwyr.

Eich llety

Dylid gadael eich llety yn yr un cyflwr ac i’r un safon â phan symudoch i mewn:

  • Rhowch ddigon o amser i chi'ch hun i bacio'ch eiddo. Rhowch eitemau yr ydych am eu cyfrannu fel rhodd o'r neilltu.
  • Glanhewch eich ystafell wely yn drylwyr: gwagiwch eich cypyrddau dillad, cypyrddau a droriau, glanhewch yr holl ddodrefn ac arwynebau, a hwfrwch a chael gwared ar unrhyw staeniau carped.
  • Os ydych yn byw gydag eraill, crëwch gynllun i fynd i'r afael â mannau cymunedol a rhannwch dasgau yn gyfartal. Peidiwch ag anghofio dadmer a glanhau'r oergell-rhewgell!
  • Mae gan y Cynllun Blaendal Tenantiaeth (TDS) ganllawiau ar ba rannau o'r fflat neu dŷ y dylech roi sylw manwl iddynt wrth lanhau.
  • Gwaredwch fwyd cyn gadael. Lle bo modd, rhowch eitemau nas defnyddiwyd i fanciau bwyd.

Neuaddau preswyl Trefforest

Dylai myfyrwyr sy'n byw yn neuaddau preswyl Trefforest gyfeirio at y Rheoliadau ac Amodau Deiliadaeth.

Sbwriel ac ailgylchu

Symudwch yr holl gwastraff ac ailgylchu o'r eiddo pan fyddwch yn gadael a sicrhewch ei fod yn cael ei waredu'n gywir.

Gellir casglu eitemau cartref mawr yn rhad ac am ddim trwy drefniant ymlaen llaw trwy eich cyngor lleol.

Cyfrannwch eitemau diangen

Os ydych am gael gwared ar eiddo y gellir eu hailddefnyddio, ystyriwch eu cyfrannu fel rhodd. Fel rhan o gynllun Pack for Good Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF), mae yna bwyntiau cyfrannu ar draws pob campws i gyfrannu dillad, nwyddau trydanol, llyfrau a dodrefn. Chwiliwch am eich un agosaf a rhowch yr hyn a allwch.

Camau olaf cyn gadael

  • Os ydych yn talu eich biliau cyfleustodau eich hun, gwiriwch eich mesuryddion a chymerwch y darlleniadau terfynol cyn gadael.
  • Tynnwch luniau o'ch llety yn y cyflwr y gwnaethoch ei adael.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni holl ofynion eich contract i dderbyn eich blaendal tenantiaeth yn llawn.
  • Cofiwch ddychwelyd eich allwedd, cerdyn mynediad neu ffob ar neu erbyn diwrnod olaf eich tenantiaeth.

Mwynhewch yr haf

Byddwch yn falch o bopeth rydych wedi'i gyflawni eleni; gobeithio y cewch chi haf gwych. I'r rhai sy'n dychwelyd am flwyddyn arall, edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl!

P’un a ydych yn symud allan o neuaddau prifysgol neu dai a rennir, dyma ychydig o bethau i’w cofio cyn gadael eich llety myfyrwyr.

#unilife_cymraeg