Pleidleisiwch dros Elusen Gorfforaethol PDC ar gyfer 2024/25

corp charity

Fis diwethaf, gwahoddwyd cydweithwyr a myfyrwyr i enwebu elusen gorfforaethol yr hoffent i’r Brifysgol ei chefnogi yn 2024/25. Diolch i'r rhai ohonoch a lenwodd ffurflen enwebu.

Mae'r panel wedi rhoi pum elusen ar y rhestr fer o'r 33 enwebiad a ddaeth i law. Anogir cydweithwyr a myfyrwyr i bleidleisio dros yr elusen yr hoffent ei gweld fel ein helusen gorfforaethol nesaf. Mae bywgraffiad byr ar gyfer pob un o'r elusennau isod i'ch helpu i wneud eich dewis.

Pleidleisiwch dros un elusen gan ddefnyddio'r ffurflen hon. Bydd y pleidleisio yn cau am 5pm ddydd Gwener 28 Mehefin.

Elusennau ar y rhestr fer

Interlink RhCT

Nod Interlink yw trechu tlodi a lleihau annhegwch trwy gynnig gweithgareddau cymunedol, cyngor cymunedol a chyfleoedd gwirfoddoli. Cawsant eu henwebu oherwydd:

“Maent yn bartneriaid hirsefydlog gyda’r Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, yn ymdrechu i gael effaith gadarnhaol ar iechyd a llesiant pobl (gan gynnwys ein myfyrwyr) sy’n byw yn ein cymuned leol.”

Felindre 

Mae Felindre yn elusen sy’n darparu gwasanaethau canser a gwaed arbenigol ar draws De a Chanolbarth Cymru. Cawsant eu henwebu oherwydd:

“Mae eu strategaeth yn cyd-fynd â strategaeth PDC, sef eu bod yn bwriadu defnyddio technoleg i drawsnewid y ffordd y maent yn darparu gwasanaethau ac yn anelu at fod yn esiampl ar gyfer ymchwil, datblygu ac arloesi. Maen nhw’n fudiad sydd wedi helpu llawer yng nghymuned y Brifysgol (a’u teuluoedd) dros y blynyddoedd.”

Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn grymuso ceiswyr lloches a ffoaduriaid i adeiladu dyfodol newydd yng Nghymru. Cawsant eu henwebu oherwydd:

“Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn cysylltu â strategaeth 2030 PDC trwy gryfhau cyfleoedd dysgu gydol oes i rai o aelodau mwyaf difreintiedig ein cymdeithas, gan gyfrannu at les economaidd a chymdeithasol Cymru.”

Brynawel Rehab

Mae Brynawel Rehab yn darparu cymorth adsefydlu i helpu pobl i drawsnewid eu bywydau a gwella ar ôl dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau a dibyniaethau eraill. Cawsant eu henwebu oherwydd:

“Nhw yw’r unig wasanaeth adsefydlu preswyl Niwed i’r Ymennydd yn Gysylltiedig ag Alcohol yng Nghymru. Mae Brynawel a Grŵp Ymchwil Caethiwed PDC yn newid bywydau er gwell trwy ymchwil ac ymyrraeth effeithiol ym maes Iechyd a Llesiant, gan gefnogi’n amlwg strategaeth 2030 PDC.”

2Wish
Elusen yw 2Wish a sefydlwyd i gefnogi teuluoedd mewn profedigaeth sydd wedi colli plentyn neu oedolyn ifanc o dan 25 oed. Maent yn darparu cymorth uniongyrchol a pharhaus. Cawsant eu henwebu oherwydd:

“Mae’r elusen yn cysylltu â Strategaeth 2030 PDC trwy newid bywydau a’r byd er gwell. Maent wedi gweithio gyda PDC i gyflwyno dysgu ac addysgu i fyfyrwyr nyrsio.”

Sut bydd y Brifysgol yn cefnogi'r elusen?

Bob blwyddyn academaidd rydym yn dewis elusen gorfforaethol newydd ac yn eu cefnogi trwy amrywiaeth o ddulliau, er enghraifft trwy roddion, gweithgareddau codi arian neu amser a wirfoddolwyd.

Anogir cydweithwyr a myfyrwyr i gefnogi'r elusen gorfforaethol gydag unrhyw weithgareddau codi arian a drefnir yn lleol, er nad yw codi arian ar gyfer elusennau eraill wedi'i wahardd.

Os yw cydweithwyr neu fyfyrwyr yn ymgymryd ag unrhyw waith codi arian ar gyfer yr elusen gorfforaethol, rhaid iddynt hefyd drefnu i dalu'r arian hwnnw'n uniongyrchol i'r elusen. Nid oes pwynt canolog yn y Brifysgol ar gyfer prosesu taliadau elusennol.

Bydd yr elusen gorfforaethol yn cael ei chefnogi yn ystod blwyddyn academaidd 2024/25 (1 Awst 2024 i 31 Gorffennaf 2025).

#unilife_cymraeg