Paratoi ar gyfer Arholiadau a Chymorth

Exam Prep 2x1 CYM

Gyda'r arholiadau ar fin cychwyn yn fuan, rydyn ni wedi llunio popeth sydd angen i chi ei wybod cyn i chi sefyll eich arholiad.

Byddwch yn Barod

Gwiriwch eich amserlen arholiadau; os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn poeni bod arholiad ar goll, cysylltwch â'ch Arweinydd Cwrs yn y lle cyntaf. Mae eich amserlen yn dangos y cod modiwl, teitl, cod asesu, dyddiad ac amser eich arholiad.

Os oes gennych Gynllun Cymorth Unigol (ISP) dilys, gwnewch yn siŵr eich bod wedi trafod eich gofynion gyda'ch Arweinydd Cwrs fel y gallant wneud y trefniadau angenrheidiol. Bydd angen trefnu cefnogaeth ymlaen llaw fel darllenwyr, ystafelloedd ar wahân neu bapurau arholiad fformat amgen, os oes angen.

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich gallu i sefyll arholiad, cysylltwch â'ch Ardal Gynghori ar y campws i gael cymorth. Mae’r Brifysgol yn gweithredu polisi ffitrwydd i sefyll, sy’n golygu, trwy gyflwyno eich hun ar gyfer asesiad, eich bod yn datgan eich bod yn ‘ffit i sefyll’.

Aros yn ddigynnwrf a bod yn effeithiol

Gall y cyfnod arholiadau fod yn amser llawn straen, sy'n golygu ei bod hi'n bwysig gofalu am eich iechyd meddwl a chorfforol er mwyn gallu gwneud eich gorau. Cynlluniwch amserlen adolygu synhwyrol a chydbwyso'ch gwaith â bwyta'n dda, ymarfer corff ac ymlacio. Cymerwch yr amser i fod yn gyffyrddus a sicrhau eich bod chi'n cael y gorau o'ch astudio:

  • Astudiwch mewn ardal sydd â llawer o olau naturiol i gynorthwyo canolbwyntio a rhoi hwb i'ch hwyliau.
  • Os ydych chi'n mynd i aros yn effro wrth adolygu, mae seibiannau rheolaidd yn bwysig. Ceisiwch gymryd seibiant 10 munud bob awr i chi ymestyn eich coesau.
  • Diffoddwch eich ffôn symudol! Gall sgrôl 5 munud ar gyfryngau cymdeithasol yn gyflym iawn droi’n hanner awr.
  • Ceisiwch fwyta'n dda ac yn rheolaidd. Bydd bwyta bwydydd sy'n rhyddhau egni yn araf yn cael effaith dawelol, eich cadw'n llawnach am gyfnod hirach a’ch atal rhag estyn am fyrbrydau afiach.
  • Peidiwch ag anghofio estyn allan at deulu a ffrindiau fel y gallant fod yno i'ch cefnogi, eich annog a chynnig clust i wrando.

Sefyll eich arholiad

Os cynhelir eich arholiad ar-lein, gwnewch yn siŵr bod gennych chi rywle tawel i weithio lle nad amharir arnoch chi.

Sicrhewch fod gennych y dechnoleg sydd ei hangen arnoch: cysylltiad rhyngrwyd, mynediad i BlackBoard ac unrhyw systemau eraill sy'n berthnasol i'ch arholiad.

Os ydych chi'n sefyll arholiad â chyfyngiadau amser, cofiwch gael cloc gerllaw fel y gallwch reoli'ch amser yn effeithiol.

Paratowch unrhyw adnoddau a deunyddiau y gallai fod eu hangen arnoch yn ystod eich arholiad.

Materion technegol

Os ydych chi'n profi materion technegol yn ystod eich arholiad, peidiwch â chynhyrfu; dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer adrodd am faterion sy'n ymwneud â TG ar y dudalen we Gwybodaeth a Chymorth gydag Asesiadau.

Ar ôl eich arholiad

Cynlluniwch i wobrwyo'ch hun am eich gwaith caled. Ar ôl yr asesiad, gwnewch rywbeth rydych chi'n ei fwynhau. Beth bynnag a wnewch, peidiwch â threulio amser yn beirniadu'ch hun am ble rydych chi'n meddwl ichi fynd yn anghywir. Llongyfarchwch eich hun am y pethau a wnaethoch yn iawn, dysgwch o'r darnau lle rydych chi'n gwybod y gallech fod wedi gwneud yn well, ac yna symud ymlaen.

Bydd canlyniadau eich arholiadau ar gael unwaith y bydd y Bwrdd Asesu wedi cyfarfod a bod y canlyniadau wedi'u cadarnhau gan PDC. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r tudalennau Canlyniadau.

Cyngor a Chymorth

Gall paratoi ar gyfer arholiadau fod yn amser heriol ond mae digon o gymorth, cyngor ac adnoddau wrth law i'ch helpu i gadw'n ddigynnwrf ac yn effeithiol.

Y Llyfrgell
Mae gan wefan y Llyfrgell amrywiaeth o adnoddau ar-lein, gan gynnwys awgrymiadau arholiadau, gofodau astudio y gellir eu harchebu, a mwy. Gweler yma am oriau agor y llyfrgell.

Sgiliau Astudio
Ewch i wefan Sgiliau Astudio i gael gwybodaeth am gweithdai paratoi at arholiadau, apwyntiadau un i un a chael gafael ar ganllawiau ymarferol ar gyfer arholiadau.

Gwasanaeth Lles
Os nad ydych yn siŵr ble i gael cymorth lles ac iechyd meddwl, mae Apwyntiadau Cyngor Lles hyn yn darparu cyngor anfeirniadol, anghlinigol a chymorth ychwanegol. Gallant fod yn fodd i'ch cysylltu â gwasanaethau eraill sy'n darparu cymorth penodol yn fewnol ac yn allanol.

Y Gaplaniaeth
Mae Caplaniaid y Brifysgol hefyd ar gael i gynnig cymorth i'r holl fyfyrwyr a staff. I siarad â'r gaplaniaeth yn ystod oriau swyddfa, ffoniwch 01443 654060. I gysylltu â nhw y tu allan i'r amser hwn, ffoniwch 03455 760101.

#unilife_cymraeg