Gwaith galluogi i ddechrau ar gyfer adeilad newydd Trefforest

COMET-South view

Bydd cydweithwyr a myfyrwyr ar Gampws Trefforest PDC yn gweld mwy o weithgarwch o amgylch safle'r adeilad addysgu newydd arfaethedig yn ystod yr wythnosau nesaf.

Bydd yr adeilad yn darparu man addysgu, ymchwil a chymorth ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig, Peirianneg Sifil, Peirianneg Fecanyddol ac Awyrofod, Gwybodeg ac Electroneg, a Chyfrifiadureg a Gwyddor Data. Un o brif egwyddorion yr adeilad fydd hyrwyddo gweithio rhyngddisgyblaethol drwy wneud y gweithgareddau sy'n digwydd yn weladwy ac yn hygyrch.

Bydd gwaith tir a dymchwel ar gyfer y prosiect COMET yn dechrau o ddydd Llun 13 Mai ac yn parhau hyd at ddiwedd mis Gorffennaf. Bydd hyn yn golygu clirio safleoedd a gwyro gwasanaethau sy'n rhedeg drwy'r safle, megis nwy, dŵr, pŵer, cysylltiad ffeibr, a draenio ac ati i baratoi'r tir i ddechrau adeiladu.

Bydd Bloc E hefyd yn cael ei ddymchwel i wneud lle i'r adeilad newydd a gwasanaethau sydd wedi’u gwyro. Bydd rhan gychwynnol y gwaith hwn yn cynnwys datgysylltu'r holl wasanaethau sy'n bwydo'r adeilad a thynnu eitemau mewnol. Bydd dymchwel strwythur yr adeilad yn digwydd yn ddiweddarach ym mis Mai a dechrau Mehefin, gan ystyried y prif gyfnod arholiadau sy'n digwydd tan ganol mis Mai.

Bydd y byrddau hysbysu o amgylch perimedr y safle COMET hefyd yn cael eu gosod a byddant yn ymestyn ychydig y tu hwnt i'r byrddau hysbysu presennol sydd yn eu lle ar hyn o bryd. Bydd hyn yn parhau yn ystod y cyfnod adeiladu.

Bydd y ffordd fynediad a redodd y tu ôl i'r safle adeiladu rhwng yr Adeilad Ceiropracteg a Bloc B ar gau i draffig, fodd bynnag bydd mynediad i gerddwyr i fynedfeydd cefn Bloc B yn parhau i fod ar gael.

Bydd Central Avenue yn gweithredu gydag un lôn yn unig ar adegau penodol yn ystod y gwaith gwyro gwasanaethau a'r rhaglen adeiladu, fodd bynnag, bydd mesurau rheoli traffig ar waith i reoli llif y traffig ar yr adegau hyn.

Mae'r gwaith galluogi yn cael ei gyflawni gan BAM Construction, y mae PDC wedi'i benodi i gyflawni'r prosiect cyffredinol gyda disgwyl i'r gwaith galluogi ddod i ben ym mis Gorffennaf 2024.

Mae'r cyngor lleol yn ystyried caniatâd cynllunio ar gyfer yr adeilad ar hyn o bryd - y gobaith yw y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau yn haf 2024 ac yn cymryd tua dwy flynedd i'w gwblhau.

#unilife_cymraeg