Gwaith adnewyddu i ddechrau ar Gampws Casnewydd

USW Hydra Suite

Disgwylir i’r gwaith ddechrau o fewn yr ychydig wythnosau nesaf ar waith adnewyddu ar Gampws Casnewydd i wella amgylchedd mewnol yr adeilad. Mae hyn yn rhan o ymrwymiad y Brifysgol i fuddsoddi er mwyn darparu'r mannau dysgu, addysgu, ymchwil a gweithio gorau posibl i gydweithwyr, myfyrwyr a'r gymuned.

Mis Mehefin i fis Awst

Bydd y gwaith, sydd i ddechrau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 3 Mehefin, yn canolbwyntio ar y mannau gwag ar loriau C a D. Bydd hyn yn cynnwys cyflwyno cyfleusterau i gefnogi ymgysylltiad cymunedol, busnes a myfyrwyr yn well yn ogystal â chreu Canolfan Ymchwil ac Arloesi Hydra. Bydd ystafelloedd dosbarth newydd hefyd yn cael eu creu, yn ogystal â mannau un i un ychwanegol, a mannau astudio i fyfyrwyr.

Gyda'r gwaith wedi'i ganolbwyntio ar y mannau gwag ar loriau C a D, y gobaith yw y bydd tarfu ar gydweithwyr a myfyrwyr yn cael eu cadw mor isel â phosibl.

Gwaith wedi'i gwblhau

Mae'r tîm dylunio - Austin-Smith:Lord architects a pheirianwyr Hydrock - wedi bod yn gweithio gyda'r Brifysgol i ddatblygu'r cynlluniau ers mis Rhagfyr 2022. Dechreuodd yr ymgynghoriad gyda chydweithwyr a myfyrwyr yn gynnar yn 2023, gyda cham cyntaf y gwaith adnewyddu yn cael ei gwblhau yn gynharach eleni.

Roedd y cam cyntaf yn cynnwys creu gweithle hyblyg newydd ar Lawr E, yn ogystal â chyflwyno seddi grŵp yn y ddarlithfa A16 gydweithredol newydd gyda phŵer bwrdd gwaith sy’n cefnogi dyfeisiau symudol.

Cafodd yr hen geginau ar lawr B eu troi yn gyfres o ystafelloedd y gellir eu harchebu ar gyfer gweithio mewn grŵp, a thrafodaethau un i un. Ochr yn ochr â chreu'r mannau newydd hyn, mae cegin gymudwyr wedi'i chyflwyno, sy’n darparu lle i fyfyrwyr gynhesu bwyd a diodydd.

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r gwaith o helpu i lunio'r cynlluniau ar gyfer y Campws ac am eu hamynedd parhaus wrth i'r cynlluniau ddod yn fyw dros y misoedd nesaf.

#unilife_cymraeg