Diweddariad ar Fetro De Cymru: manteision i fyfyrwyr

SWMETRO_FINAL

Os byddwch yn teithio ar drên i’r brifysgol, mae’n siŵr y byddwch yn ymwybodol o’r gwaith uwchraddio parhaus sy’n cael ei wneud ar draws y rhwydwaith rheilffyrdd fel rhan o Drafnidiaeth Cymru (TrC) project i drydaneiddio’r llinellau trên a lansio Metro De Cymru.

Beth fydd yn gwella?

Fel rhan o’r gwaith trawsnewid, bydd Trafnidiaeth Cymru yn gwneud y canlynol:

 • Trydaneiddio ac uwchraddio dros 170km o drac
 • Uwchraddio ein holl orsafoedd a signalau
 • Adeiladu gorsafoedd newydd

Bydd gwasanaethau rheilffordd yn rhan allweddol o’r Metro a gall cwsmeriaid ddisgwyl gwasanaeth troi i fyny a mynd modern sy’n cynnig:

 • Teithiau cyflymach, gyda llai o amser teithio (Cyflymiad cynyddol = yn arwain at amseroedd teithio byrrach ac amlder uchel)
 • Gwell cysylltiadau rhwng gwahanol fathau o gludiant
 • Mwy o gapasiti
 • Gwasanaethau mwy aml, dibynadwy a hygyrch
 • Tocynnau rhatach a theithio trên mwy fforddiadwy gyda thocynnau clyfar
 • Gwasanaethau gwyrddach - defnyddio ynni glanach yn hytrach na thanwydd ffosil
 • Gwell llwybrau teithio llesol

Manteision i fyfyrwyr PDC

Er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno trenau trydan newydd sbon i rwydwaith De Cymru, bydd yr amserlen yn newid ddydd Sul 2 Mehefin 2024.

 1. Bydd gwasanaethau cynyddol o rhwng 6-8 trên yr awr rhwng Pontypridd a Chaerdydd. Bydd trên yn rhedeg bob 10 munud rhwng 7am a 7pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
 2. Yn gynwysedig yn yr 8 trên yr awr mae gwasanaeth newydd rhwng Pontypridd a Bae Caerdydd. Bydd y gwasanaeth hwn yn rhedeg bob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, yn ogystal â gwasanaethau rheolaidd Heol y Frenhines Caerdydd i Fae Caerdydd.
 3. Bydd yr holl wasanaethau yn stopio yn Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.
 4. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi llwyddo i drydaneiddio lein Aberdâr a Phontypridd i Gaerdydd (gan gynnwys y City Line) a bydd rheilffordd Treherbert yn cael ei chwblhau y mis hwn.

Lawrlwythwch ap newydd TrC

Mae gan TFW ap a gwefan newydd gyda chynllun cyfathrebu penodol i hysbysu cwsmeriaid am yr amserlen drenau newydd o fewn gorsafoedd penodol. I ddeall sut y gall y gwaith effeithio ar eich taith, sganiwch y cod QR isod neu cliciwch yma.

tfwQR

I ddarganfod mwy am y prosiect a’r gwaith arfaethedig ar draws rhwydwaith De Cymru yn y dyfodol, ewch i wefan TrC Metro am ragor o wybodaeth.

Cerdyn Rheilffordd Myfyrwyr – Llwybrau Lleol y Cymoedd a Chaerdydd

Costau: £13 y flwyddyn

Manteision: yn cynnig 34% oddi ar docynnau diwrnod cyfan a 10% oddi ar yr holl docynnau tymor ar hyd llwybrau lleol allweddol y Cymoedd a Chaerdydd. Mae gostyngiadau yn berthnasol y tu allan i'r tymor ac ar benwythnosau hefyd.

Yn ddilys ar Lwybrau Lleol y Cymoedd a Chaerdydd

Rhaid i ymgeiswyr fod dros 16 oed ac mewn addysg amser llawn, neu o dan 26 ac mewn addysg ran-amser. Am ragor o wybodaeth ewch i Cerdyn Rheilffordd Myfyrwyr y Cymoedd.

16-25 Cerdyn Rheilffordd

Mae pawb rhwng 16-25 oed yn y DU, neu sydd dros 25 oed ac yn astudio’n llawn amser, yn gymwys i gael Cerdyn Rheilffordd 16-25 sy’n rhoi gostyngiad o 33% ar bob taith trên. Mae’r cerdyn yn costio £30 am flwyddyn, ond mae’n werth chweil os ydych chi’n mynd i deithio ar y trên yn aml. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i Cerdyn Rheilffordd 16 i 25.

Sylwch fod isafswm pris o £12 yn ystod oriau brig yn golygu na fyddai’r cerdyn hwn ond yn cynnig arbedion i chi os ydych yn cymudo pellter sylweddol, neu os bydd eich darlithoedd yn dechrau’n gynnar. Gall fod yn ddefnyddiol o hyd os ydych yn teithio pellteroedd hirach yn rheolaidd.

26-30 Cerdyn Rheilffordd

Ar gael i bobl 26-30 oed, bydd Cerdyn Rheilffordd 26-30 y National Rail yn arbed 1/3 oddi ar ystod eang o docynnau. Am ragor o wybodaeth ewch i Cerdyn Rheilffordd 26 i 30

Ymestyn 50% o ostyngiad i Gerdyn Rheilffordd Cwm Rhondda

Fel diolch i gwsmeriaid am eu hamynedd drwy gydol y gwaith trawsnewid, tan ddiwedd mis Mai gall teithwyr ar Reilffordd Treherbert gael gostyngiad o 50% ar brisiau tocynnau. Am fwy o wybodaeth ewch i Gerdyn Rheilffordd Cwm Rhondda.

Ydych chi eisiau teithio'n fwy cynaliadwy?

I gael gwybod mwy am sut y gallwch chi deithio’n gynaliadwy i’n campysau a’r cyfleusterau sydd ar gael i gefnogi teithio llesol, ewch i dudalennau Teithio PDC.

#unilife_cymraeg