Dewiswch elusen gorfforaethol nesaf PDC

GettyImages-66154835273.width-1000

Mae’r amser wedi dod eto i ddewis elusen i ddod yn elusen gorfforaethol PDC ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Fel y Brifysgol dros Dde Cymru, rydym wedi ymrwymo i gefnogi'r cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt. Gall hyn gynnwys elusennau cofrestredig lleol a chenedlaethol, sy’n adlewyrchu pwrpas a chenhadaeth y brifysgol i ‘newid bywydau a’n byd er gwell’.

Y llynedd, yr elusennau a ddewiswyd oedd Hosbis Plant Tŷ Hafan a Mental Health Matters Wales.

Gwahoddir cydweithwyr a myfyrwyr i enwebu elusen yr hoffent ei gweld yn cael ei chefnogi gan gymuned PDC. Sicrhewch fod yr elusen yn bodloni'r meini prawf a restrir isod.

Bydd y Grŵp Ymgysylltu Strategol wedyn yn llunio rhestr fer o elusennau o blith y rhai a enwebwyd, a bydd y Weithrediaeth yn cytuno ar hynny. Yna byddwn yn gofyn i chi bleidleisio pa elusen y dylem ei chefnogi’r flwyddyn nesaf.

Pa elusennau all gael eu henwebu?

Mae angen i elusennau fodloni'r meini prawf canlynol:

Maen Prawf Rhif Un

Bydd y Brifysgol ond yn dewis elusennau corfforaethol sy’n cynnal ein gwerthoedd craidd a’n hegwyddorion ac yn adlewyrchu cenhadaeth y Brifysgol i ‘newid bywydau a’n byd er gwell’.

Maen Prawf Rhif Dau

Rhaid i'r elusen fodloni'r diffiniad o elusen yn y Ddeddf Elusennau. Mae’r Ddeddf Elusennau yn dweud bod ‘elusen’ yn sefydliad sydd:

  • wedi'i sefydlu at ddibenion elusennol yn unig ac
  • yn ddarostyngedig i reolaeth awdurdodaeth cyfraith elusennau yr Uchel Lys.

Yn ogystal, rhaid i'r elusen fod wedi'i chofrestru fel elusen yn y DU.

Maen Prawf Rhif Tri

Ni fydd y Brifysgol yn ystyried cefnogi elusennau sydd:

  1. Yn cefnogi achosion gwleidyddol, crefyddol neu eithafol
  2. Elusennau sy’n gwrthdaro’n ariannol, cyfreithiol, neu fel arall â'r Brifysgol
  3. Elusennau sy’n ymwneud â gwahaniaethu anghyfreithlon yn erbyn pobl ag un neu fwy o nodweddion gwarchodedig o fewn telerau Deddf Cydraddoldeb 2010.

Nid yw’r rhestr uchod yn hollgynhwysfawr, ac mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i beidio â chefnogi unrhyw elusen y mae hi, yn ôl ei disgresiwn llwyr, yn ei hystyried yn amhriodol am ba bynnag reswm.

Maen Prawf Rhif Pedwar

Ni ddylai'r elusen fod wedi bod yn elusen gorfforaethol ddewisol yn y ddwy flynedd academaidd flaenorol, er mwyn galluogi'r Brifysgol i gefnogi amrywiaeth o achosion. Bydd unrhyw elusennau enwebedig a oedd yn elusen gorfforaethol ddewisol yn y ddwy flynedd academaidd flaenorol yn cael eu diystyru o'r broses ac ni fyddant yn cael eu rhoi ar y rhestr fer ar gyfer pleidlais cydweithwyr a myfyrwyr.

Sut gallaf enwebu elusen?

I enwebu elusen, cwblhewch y ffurflen hon. Bydd gofyn i chi gyflwyno enw’r elusen, dolen i’r wefan neu’r dudalen cyfryngau cymdeithasol, a dim mwy na 100 gair yn amlinellu pam y dylent fod yr elusen gorfforaethol ar gyfer blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y ffurflen yn cau ar gyfer enwebiadau ddydd Gwener 17 Mai.

Sut bydd y Brifysgol yn cefnogi'r elusen?

Y nod yw newid yr elusen gorfforaethol bob blwyddyn academaidd.

Gall y Brifysgol ddewis cefnogi'r elusen gorfforaethol a nodwyd trwy amrywiaeth o ddulliau, er enghraifft trwy roddion, gweithgareddau codi arian neu amser gwirfoddoli.

Ni fydd isafswm cytundeb ar gyfer y flwyddyn, a gall manylion y gweithgaredd neu'r gwerthoedd ariannol a godir/a roddir amrywio'n flynyddol.

Anogir cydweithwyr a myfyrwyr i gefnogi'r elusen gorfforaethol gydag unrhyw weithgareddau codi arian a drefnir yn lleol, er nad yw codi arian ar gyfer elusennau eraill wedi'i wahardd.

Os yw cydweithwyr neu fyfyrwyr yn ymgymryd ag unrhyw waith codi arian ar gyfer yr elusen gorfforedig, rhaid iddynt hefyd drefnu i dalu'r arian hwnnw'n uniongyrchol i'r elusen. Nid oes pwynt canolog yn y Brifysgol ar gyfer prosesu taliadau elusennol.

Bydd yr elusen gorfforaethol yn cael ei chefnogi yn ystod blwyddyn academaidd 2024/25 (1 Awst 2024 i 31 Gorffennaf 2025). Edrychwn ymlaen at dderbyn eich enwebiadau!

#unilife_cymraeg