Elusennau corfforaethol wedi'u dewis ar gyfer 2023/24

GettyImages-661548352[73]

Mae’r elusen gorfforaethol ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 wedi’i dewis yn dilyn pleidlais gan gydweithwyr a myfyrwyr.

Oherwydd canlyniad agos, mae'r tîm Gweithredol wedi cytuno y bydd dwy elusen gorfforaethol ar gyfer 2023/24. Y rhain yw:

  • Mental Health Matters Wales – eu nod yw gwella lles amgylcheddol, corfforol ac emosiynol cymunedau yng Nghymru.
  • Hosbis Plant Tŷ Hafan – maent yn darparu gofal a chymorth sy’n newid bywydau i blant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd a’u teuluoedd sy’n byw yng Nghymru.

Diolch i'r holl gydweithwyr a myfyrwyr a roddodd o'u hamser i enwebu elusen ac i bleidleisio.

Anogir cydweithwyr a myfyrwyr i gefnogi'r elusennau corfforaethol gydag unrhyw weithgareddau codi arian a drefnir yn lleol, er nad yw codi arian ar gyfer elusennau eraill wedi'i wahardd.

Os yw cydweithwyr neu fyfyrwyr yn codi arian ar gyfer yr elusennau corfforaethol, rhaid iddynt drefnu i dalu'r arian hwnnw'n uniongyrchol i'r naill elusen neu'r llall. Nid oes pwynt canolog yn y Brifysgol ar gyfer prosesu taliadau elusennol. Fodd bynnag, os byddwch yn codi arian, anfonwch e-bost at [email protected] fel y gellir cadw rhestr ganolog o weithgareddau codi arian.

Mae Mental Health Matters Wales a Hosbis Plant Tŷ Hafan wedi’u dewis fel yr elusennau corfforaethol ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 (1 Awst 2023 i 31 Gorffennaf 2024).

Maent yn dilyn yn ôl troed FareShare, sef elusen gorfforaethol y Brifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23. Rhwydwaith cenedlaethol o ailddosbarthwyr bwyd elusennol yw FareShare, sy'n cynnwys 18 o sefydliadau annibynnol. Maent yn cymryd bwyd dros ben o ansawdd da o bob rhan o'r diwydiant bwyd ac yn ei ailddosbarthu i bron i 8,500 o elusennau rheng flaen a grwpiau cymunedol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn codi arian ar gyfer Tŷ Hafan, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â rhoddion, gweithgareddau, neu gefnogaeth gyffredinol, cysylltwch â Sorrel Mayo, Uwch Godwr Arian Corfforaethol yn Nhŷ Hafan - [email protected].

#unilife_cymraeg