Safonau’r Gymraeg Ebrill 2018 – beth fydd hyn yn ei olygu i’n myfyrwyr

March 28, 2018

Yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae’n ofyniad cyfreithiol i bob Prifysgol i gydymffurfio â Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017 yn yr un modd ag yr ydym yn cydymffurfio â rheoliadau eraill e.e. Diogelu Data, Iechyd a Diogelwch ayyb.

Mae’r ddeddfwriaeth yn cydnabod bod dwy iaith swyddogol yng Nghymru – Cymraeg a Saesneg – a dylid trin y ddwy iaith yn gyfartal. Mae hefyd yn rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru 2050: Strategaeth y Gymraeg i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

O’r 1af Ebrill, bydd gan fyfyrwyr hawl i:

 • Ohebiaeth yn Gymraeg
 • Ymgeisio am gymorth ariannol yn Gymraeg
 • Mentor personol cyfrwng Cymraeg
 • Gwasanaeth cwnsela yn Gymraeg
 • Cyfarfodydd bugeiliol yn Gymraeg
 • Tystysgrifau dwyieithog
 • Cyflwyno asesiadau yn Gymraeg
 • Dogfennau a ffurflenni yn Gymraeg

Pa newidiadau eraill gall y myfyrwyr ddisgwyl

O’r 1af Ebrill byddwch hefyd yn gweld rhai newidiadau yn y ffordd bydd y Brifysgol yn cysylltu â chi. Er enghraifft, bydd staff yn:

 • Ateb y ffôn yn ddwyieithog
 • Cynnwys llofnod e-bost dwyieithog gyda neges yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg
 • Anfon negeseuon ‘allan o’r swyddfa’ yn Gymraeg ac yn Saesneg
 • Bydd unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg (e-bost, llythyr, neges testun neu neges ar y cyfryngau cymdeithasol) yn derbyn ateb yn Gymraeg

Am gyngor pellach cysylltwch â: cymraeg@decymru.ac.uk

Tagged: unilife