Love Where you Live: Get it Out for Cardiff!

May 8, 2017

Have you thought about what to do with your recycling and waste when you move out at the end of term? Leaving it on the pavement on move out day, without prior arrangement, could result in a Fixed Penalty Notice of up to £100.

The City of Cardiff Council can help.

Here are your options:

1. Think ahead! Recycling and food waste is collected every Wednesday and general waste every other week. There are two general waste collections in June:

Cathays Plasnewydd / Roath
Wednesday June 7th Wednesday June 14th
Wednesday June 21st Wednesday June 28th

Put your recycling and waste out no earlier than 4.30pm on Tuesday, and by 6am on collection day.

2. Before you pack up your car to leave, take a trip to your local Household Waste Recycling Centre on Wedal Road.

 • Using our recycling centres is free, but don’t forget – you will need ID (e.g. a tenancy agreement) to prove you are a resident.
 • Please note that you cannot use vans at Wedal Road. Vans can be used at the city’s other recycling sites but must be booked in advance by calling (029) 2087 2087.

3. Pay for an arranged collection

 • Pay for a one-off collection, any day of the week, from as little as £10.
 • Collections must be arranged in advance. To get a quote, call (029) 2087 2087 or email wheeliebin@cardiff.gov.uk

4. Use our free bulky waste collection service

 • Large or awkward recyclable household items such as beds, mattresses and white goods can be collected free of charge.
 • To arrange a collection, call (029) 2087 2087.

5. Give reusable items to charity at a Get it Out for Cardiff Green Zone Collection Point or YMCA re-use bank.

 • Collection Points and YMCA banks can accept reusable items such as clothes, small electrical items, books, DVDs/CDs.
 • Green Zones can also accept donations of unopened, in date food (tins/packets/jars), and kitchen items (plates/mugs/utensils/pans)

Tagged: campuswatch Cardiff unilife

Yn y Gymraeg

Annog myfyrwyr i garu eu cartref a Gwaredu'r Gwastraff!

May 8, 2017

dych chi wedi ystyried beth fyddwch chi’n ei wneud gyda’ch gwastraff a’ch ailgylchu pan fyddwch yn symud allan ddiwedd y tymor? Os byddwch yn eu gadael ar y palmant ar y diwrnod yr ydych yn symud allan, a heb drefnu o flaen llaw i wneud hynny, gallech chi gael Hysbysiad Tâl Cosb o hyd at £100.

Gall Cyngor Dinas Caerdydd helpu.

Dyma’r opsiynau:

1. Blaengynlluniwch! Cesglir ailgylchu a gwastraff bob dydd Mercher a gwastraff cyffredinol bob yn ail wythnos. Ceir dau gasgliad gwastraff cyffredinol ym Mehefin:

Cathays Plasnewydd / Y Rhath
Dydd Mercher 7 Mehefin Dydd Mercher 14 Mehefin
Dydd Mercher 21 Mehefin Dydd Mercher 28 Mehefin

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan dim cynharach na 4.30pm dydd Mawrth, ac erbyn 6am ar ddiwrnod y casgliad.

2. Cyn i chi bacio eich car i adael, ewch i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref lleol ar Heol Wedal

 • Cewch ddefnyddio ein canolfannau ailgylchu am ddim, ond cofiwch – bydd angen ID arnoch (e.e. cytundeb tenantiaeth) i brofi eich bod yn breswylydd.
 • Ni allwch ddefnyddio faniau yn Wedal Road. Gallwch ddefnyddio safleoedd ailgylchu eraill y ddinas ond rhaid i chi drefnu hyn ymlaen llaw trwy ffonio (029) 2087 2088.

3. Talu am gasgliad wedi’i drefnu

 • Talwch gyn lleied â £10 am gasgliad un tro, unrhyw ddiwrnod o’r wythnos.
 • Rhaid trefnu casgliadau o flaen llaw. I gael dyfynbris, ffoniwch (029) 2087 2088* neu e-bostiwch biniauolwynion@caerdydd.gov.uk

4. Defnyddiwch ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus am ddim

 • Gellir casglu eitemau mawr neu anodd eu trin y cartref sy’n ailgylchadwy megis gwelyau, matresi a pheiriannau’r gegin am ddim.
 • I drefnu casgliad, ffoniwch (029) 2087 2088.

5. Rhowch eitemau y gellir eu hailddefnyddio i elusen mewn Man Casglu Gwyrdd Gwaredu’r Gwastraff neu fanc ailddefnyddio YMCA.

 • Gall mannau casglu a banciau YMCA dderbyn eitemau y gellir eu hailddefnyddio fel dillad, eitemau trydanol bach, llyfrau, DVDs/CDs.
 • Gall mannau gwyrdd hefyd dderbyn rhoddion o fwyd o fewn dyddiad heb eu hagor (tuniau/pacedi/jariau), ac eitemau cegin (platiau/mygiau/cyllyll a ffyrc ac ati/padelli)

Tagged: campuswatch Cardiff unilife